Braathen Dendrokronologiska Undersökningar

Virken i fyra medeltida kyrkor i Skara Stift har daterats.

Vid vandring i valda städer i Europa möter man byggnadsstilar, som representerar många byggnadsepoker, där var och en av dem kräver engagerat studium för att man fullt skall kunna få känsla för vad stilen vill förmedla. Byggnaderna och utformningen av deras närmaste omgivning kan berätta lite historia gällande den tid då de planerades eller uppfördes. Att söka tidsbestämma byggnader och andra anläggningar borde därför kunna tillföra forskningen åtminstone delvis användbara argument.

Dateringen av virkena i de fyra medeltida kyrkorna har daterats med hjälp av dendrokronologisk datering. Dendrokronologisk datering är en dateringsmetod som bygger på att trädens tillväxt är olika år från år och att därmed trädens årsringar varierar i tjocklek.