Braathen Dendrokronologiska Undersökningar
Dendrokronologiska rapporter - Dendrochronological reports

Under detta avsnitt har samlats några av de dateringsrapporter som Alf Bråthen sammanställt efter dateringsuppdrag. I många fall är dateringarna kommenterade med upplysningar om de daterade proven men också med de slutsatser som kunnat dras av provens placering eller byggnadsdelarnas konstruktionssätt

Dateringen av virken har i alla uppdrag daterats med hjälp av dendrokronologisk datering. Dendrokronologisk datering är en dateringsmetod som bygger på att trädens tillväxt är olika år från år och att därmed trädens årsringar varierar i tjocklek.

 

This section, Rapporter, is a collection of some of the reports in swedish written by Alf Bråthen on the results of dendrochronological analyses. The results are often also commented with deductions made from the location of the samples or from the building construction.